सूचना / विज्ञप्ती

१.  रुद्र–गौरी श्री–अम्बिका ओली प्रतिष्ठान बार्षिक पुरस्कार उम्मेदवारी सिफारिस फारम 
२. रुद्र-गौरी श्री-अम्बिका ओली प्रतिष्ठान पुरस्कार निर्देशिका २०६८
३. रुद्र-गौरी श्री-अम्बिका ओली प्रतिष्ठान पुरस्कार वितरण समारोह (२०१२) मा प्रतिष्ठान मा अध्यक्ष संबोधन पत्र
४. रुद्र-गौरी श्री-अम्बिका ओली प्रतिष्ठान पुरस्कार घोषणा संबन्धी प्रेश विज्ञप्ति (२०७०)
५. रुद्र-गौरी श्री-अम्बिका ओली प्रतिष्ठान पुरस्कार वितरण समारोह स्मारिका २०७१ (२०१३)
६. तेस्रो वार्षिक रुद्र-गौरी, श्री-अम्बिका ओली प्रतिष्ठान राष्ट्रिय सम्मान तथा पुरस्कार २०१४ को धोषणा पत्रको विद्दुतीय प्रतिलिपि
७.धोषणा पत्र (२०७१/१/१८) को विद्दुतीय प्रतिलिपि