पुरस्कार मनोनयन प्रक्रिया

पुरस्कार सिपफरिस समितिको प्रमुख भूमिका र जिम्मेवारीहरु :

पुरस्कारको स्थापनाको उद्देश्य तथा कार्यक्षेत्र भित्र रहेर पुरस्कार छनोटका लागि मापदण्ड तथा मूल्याङ्कन विधि तयार पार्नु पर्नेछ । यसरी मापदण्ड तयार पार्दा सूचक तथा तीनको अकंभार समेत प्रष्ट खुल्ने गरी मूल्याङ्कन विधि निर्धारण गर्नु पर्नेछ ।

सचिवालयले सार्वजनिक रुपमा आह्वान गरी प्राप्त आवदेनका साथै आपफ्लूे थाहा पाएका थप नाम समेत पुरस्कार सिपफरिस समितिले मूल्याङ्कन गरी नाम सिपफरिस गर्ने छ । मूल्याङ्कन पफरम सहित कार्यसमितिलाई सिपफरिस गर्नु पर्नेछ ।

पुरस्कार सिपफरिस समितिले कार्यसमिति समक्ष नाम सिपफरिस गर्दा यसरी सिपफरिस गरिएका व्यत्तिफ् वा संस्थालाई पुरस्कार दिनु पर्ने कारण तथा आधारहरु र पुरस्कार स्थापनाको उद्देश्यसंग सम्वन्धित उमेद्वारले गरेको योगदान प्रष्ट्याउनु पर्नेछ ।

सम्वन्धित विधामा पुरस्कार सम्मानका लागि व्यत्तिफ् तथा संस्था चयन गर्न प्राथमिकताका आधारमा सम्भावित तीन जनाको नाम कार्यसमितिलाई सिपफरिस गर्नेछ ।
यस प्रयोजनका लागि आवश्यकता अनुसार कार्यसमितिसंग समन्वय गर्नेछ ।

पुरस्कार सिफारिस समितिका पदाधिकारीहरुको योग्यता :

 • निर्णायक मण्डलमा चयन गरिने पदाधिकारीहरु सार्वजनिक रुपमा प्रतिष्ठा हासिल गरेका व्यत्तिफ्त्वहरु हुनेछन् ।
 • छनोट गरिने व्यत्तिफ्त्वहरु सम्वन्धित विधामा विशेषज्ञता हासिल गरी कम्तिमा १५ वर्षको अनुभव लिएका हुनेछन् ।
 • पुरस्कार सिपफरिस समितिका सदस्यहरुले पुरस्कृत व्यत्तिफ्त्व सिपफरिस गर्दा आपफ््ना नजिकका नातेदार पर्ने सम्भावना भएको खण्डमा सो पुरस्कार सिपफरिस समितिको सदस्यताबाट राजीनामा दिनेछन् ।

पुरस्कार सिफारिस समितिको कार्यावधि :
पुरस्कार सिपफरिस समितिको कार्यकाल सो वर्षको पुरस्कार छनोट कार्य सम्पन्न भएपछि स्वतः समाप्त हुनेछ तर प्रतिष्ठानको कार्यसमितिले उचित ठानेमा सिपफरिस समितिलाई निरन्तरता दिन सक्नेछ ।

सिफारिस आह्वान तथा सिफारिस प्रकिया  :

सिपफ्रिस आह्वान :

 • प्रत्येक विधाका लागि अलग–अलग सिफारिस समिति गठन हुनेछन् र तिनले पुरस्कार सिपफरिसका लागि आह्वान गर्ने आवेदनको म्याद हरेक वर्षको पुस समान्तसम्म कायम हुनेछ ।
 • तत्कालको वा विगत पाँच वर्षभित्र शुरु गरिएको उल्लेख्य गतिविधिहरुका आधारमा पुरस्कारका लागि उमेद्वारी सिपफरिस माग गरिने छ ।
 • पुरस्कृत गरिने कार्य नेपाल भित्र रहेर सम्पादन गरिएको हुनुपर्नेछ ।
 • पुरस्कार चयनका लागि सञ्चारमाध्यम तथा संस्थाको वेवसाइट मापफर््त आवेदन आह्वान गरिनेछ, ।
 • आवेदन गर्दा पुरस्कार स्थापनाको विधागत उद्देश्यहरु सार्वजनिक रुपमा (वेवसाइट, लिपफ्लेट) उपलब्ध गराइने छ ।

सिपफरिस विधि :

सम्वन्धित विधागत क्षेत्रमा कार्यरत संघसस्था, विषेशज्ञहरु, सञ्चारसंस्था तथा आम सर्वधारणले आपफ्लूे उपयुत्तफ् देखेका व्यत्तिफ् तथा संस्थालाई यो पुरस्कारको दावेदारका रुपमा सिपफरिस गर्न सक्नेछन् । यो पुरस्कार यस प्रतिष्ठानका अध्यक्षलाई सम्वोधन गरेर पठाउनु पर्नेछ । यो सिपफरिस लिखित रुपमा हुनु पर्नेछ । सिपफरिसमा निम्न कुराहरु समावेश गर्नु पर्नेछ ः

 • उमेद्वारको पृष्ठभूमि तथा उपलब्धिको विवरण
 • उमेद्वारले गरेका कार्य वा परिणामको सारांश, प्रकाशन र सो कार्यसंग सम्वन्धित अन्य सान्दर्भिक कागजात, साहित्य विधाका हकमा सिपफ्रिस गरिएको कृतिको विशेषता ।
 • पुरस्कार स्थापनाको उद्देश्यसंग सम्वन्धित उमेद्वारले गरेको योगदानको विवरण ।

उमेद्वारी पफरम भरी साथमा सम्वन्धित व्यत्तिफ् तथा संस्थाले गरेका कार्यको रिपोर्ट, व्रोसर, तस्वीरहरु लगायतका दस्तावेज समावेश गर्नु पर्नेछ ।

स्वतन्त्र विधागत विशेषज्ञहरु समावेश पुरस्कार सिपफरिसको मूल्याङ्कन र सिपफरिसका आधारमा संस्थाको कार्यसमितिले व्यत्तिफ्त्वको छनोट गर्नेछ ।

सिपफरिस हरेक वर्षको पुष मसान्तभित्र हुलाक वा इमेल मापफर््त संस्थाको सचिवालको निम्न ठेगानामा आइपुग्नु पर्नेछ ः

सिफारिस फारम
(बढीमा ३ पेज)

१ पुरस्कारका लागि उमेद्वारको सिपफरिस गर्ने संस्था तथा व्यत्तिफ्को नाम र ठेगानाः
२ उमेद्वारको प्रकृतिः
क) संस्था
ख) व्यत्तिफ्
ग) समूह
३ उमेद्वारको नामः (संस्था, व्यत्तिफ् वा समूह, यदि व्यत्तिफ्हरुको समूह हो भने समूहमा भएका सबै व्यत्तिफ्हरुको नाम उपलब्ध गराउने) ः
४ उमेद्वारको राष्ट्रियताः
५ उमेद्वारको विस्तृत सम्पर्क विवरण (ठेगाना, पफेन, इमेल, वेवसाईट आदि)
६ संस्थाको सिपफरिस गरिएको भए उसको संस्थागत ढाँचाः
(बढीमा १२ हरपफ्)
७ उमेद्वारी प्रस्ताव गरिएको कार्यको विवरण (साहित्य विधाका हकमा कृति वा व्यत्तिफ्को विवरण)ः
(बढीमा २४ हरपफ्)
८ उमेद्वारी प्रस्ताव गरिएको कार्यबाट प्राप्त उपलब्धिहरुको पुरस्कार स्थापना उद्देश्यसंगको सम्वन्धः
(बढीमा १० हरपफ्)
९ उमेद्वारी सिपफरिस गर्दा संलग्न गरिनुपर्ने दस्तावेजहरु (कार्य प्रगति प्रतिवेदन, व्रोसर, वाह्य मूल्याङ्कन, कृति, कार्यसंग सम्वन्धित पफेटोग्रापफ्, भिडियो) को सूची ः

पुरस्कारको घोषणा
पुरस्कार वितरणका हिसावले वर्ष गणना इस्वी सम्वतका आधारमा गरिनेछ ।

संस्थाको कार्यसमितिले पुरस्कार सिपफरिस समितिबाट प्राप्त मूल्याङ्कन तथा सिपफरिसका आधारमा पुरस्कार विजेताको छनोट गर्नेछ ।

संस्थाको कार्यसमितिले पुरस्कार सिपफरिस समितिबाट प्राप्त सिपफरिसमा आवश्यक छलपफ्ल गर्नु पर्ने ठानेमा पुरस्कार सिपफरिस समिति, संस्थाको सल्लाहकार समिति र कार्यसमितिको संयुत्तफ् वैठक डाक्न सक्नेछ ।

कार्यसमितिले सामान्यतया प्रत्येक वर्षको वैशाख ४ गते पुरस्कार वितरण गर्नेछ । विजेताहरुको नाम यस भन्दा पहिले नै सार्वजनिक गरिसक्नेछ ।

पुरस्कार वितरण समारोह :

संस्थाको कार्यसमितिले पुरस्कार विजेतालाई सम्मान गर्नका लागि सार्वजनिक कार्यत्रफ्मको आयोजना गर्नेछ ।

पुरस्कार विजेता र संस्थाबीचको सम्वन्ध :

पुरस्कृत व्यत्तिफ्त्व वा संस्था यस प्रतिष्ठानका स्वतः मानार्थ सदस्यका रुपमा रहने छन् । उनीहरुसंग भएको जानकारी, ज्ञान तथा सम्पर्क भावी दिनमा पुरस्कृत व्यत्तिफ्को छनोटका लागि महत्वपूर्ण सम्पति हुने विश्वास प्रतिष्ठानले लिएको छ ।